top of page

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η εκπομπή “Σαν τα πιόνια” αποτελεί παραγωγή της C Group ΑΕ με διακριτικό τίτλο Playce (έδρα Λ. Μεσογείων 303, 15231 Χαλάνδρι), αναφερόμενη στο εξής ως “η Παραγωγός”.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες/συμπράττοντες σε αυτήν αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις και συμφωνούν με τους παρακάτω όρους, εγγυώνται δε ότι όλα τα παρακάτω ισχύουν για τους ίδιους:

 1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 2. Έχουν άριστη διανοητική και ψυχική κατάσταση και αντιλαμβάνονται πλήρως το νόημα και το περιεχόμενο όλων των όρων και δηλώσεων.

 3. Δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

 4. Είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 5. Τα στοιχεία που δηλώνουν στην εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

 6. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δική τους ζωή και υγεία ή τη ζωή και υγεία των υπολοίπων παρευρισκόμενων στους χώρους της παραγωγής.

 7. Η συμμετοχή τους στην εκπομπή γίνεται με ατομική τους ευθύνη για πιθανά ατυχήματα, τραυματισμούς, απώλειες αντικειμένων, ζημιών κλπ.

 8. Έχουν λάβει γνώση και έχουν κατανοήσει την ιδέα και τον τύπο της εκπομπής.

 9. Συμμετέχουν στην εκπομπή εθελοντικά και δεν δικαιούνται αμοιβή/αποζημίωση ή οποιουδήποτε είδους χρηματική ή μη παροχή που να προκύπτει από την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στην εκπομπή, εκτός αν τέτοια παροχή έχει συμφωνηθεί εγγράφως με την Παραγωγό.

 10. Δεν έχουν καμία απαίτηση έναντι της Παραγωγού για τη συμμετοχή στην εκπομπή.

 11. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να είναι αυτοπροσώπως στη διάθεση της Παραγωγού κατά τις ώρες που αυτή θα ορίζει για τα γυρίσματα της εκπομπής και δεν μπορούν να αποχωρήσουν πριν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

 12. Αντιλαμβάνονται και αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη ότι το σύνολο της επιμέλειας και παραγωγής της εκπομπής (ενδεικτικά: σκηνοθεσία, επιλογή χώρων, συντελεστών, κοινού κλπ, μοντάζ, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) βρίσκονται στην αποκλειστική εξουσία της Παραγωγού, τις οδηγίες της οποίας οφείλουν να ακολουθούν με τη μέγιστη επιμέλεια.

 13. Αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι η μετάδοση της εκπομπής και η γενικότερη κάθε είδους χρήση του υλικού που θα παραχθεί βρίσκονται στην απόλυτη εξουσία και ευχέρεια της Παραγωγού, που επιλέγει το αν, πότε, πώς κοκ των μεταδόσεων.

 14. Αντιλαμβάνονται και αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη ότι η εκπομπή αποτελείται μεταξύ άλλων από επεξεργασμένες σκηνές μέσω μοντάζ και συναινούν στην επεξεργασία, συρραφή κοκ των μαγνητοσκοπημένων σκηνών κατά τη διακριτική ευχέρεια της Παραγωγού. Αναγνωρίζουν ως εύλογη, δικαιολογημένη και αναγκαία για την εκπομπή κάθε απόκλιση των τελικών σκηνών από τα γυρίσματα.

 15. Δεσμεύονται να τηρούν όλους τους κανόνες που θα τεθούν από την Παραγωγό και όλες τις αποφάσεις που αυτή θα πάρει, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής τους με άλλο συμμετέχοντα/συντελεστή.

 16. Παρέχουν τη συναίνεση τους και εκχωρούν το δικαίωμα στην Παραγωγό να εκμεταλλεύεται εμπορικά χωρίς τοπικό, χρονικό ή άλλου είδους περιορισμό, και χωρίς δική τους αμοιβή/αποζημίωση και οποιαδήποτε άλλη αξίωση, τα επιμέρους στοιχεία της προσωπικότητας και τα έργα του πνεύματος τους που εκδηλώνονται στην εκπομπή, τη φωνή, την εικόνα, τον λόγο και γενικότερα όλη την παρουσία τους στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης/σχέσης υπό την οποία αυτά εκδηλώθηκαν, με κάθε τρόπο αυτή αποφασίσει. Ως εκμετάλλευση νοείται οποιοσδήποτε τρόπος εκμετάλλευσης, που περιλαμβάνει κάθε τρόπο και μέσο που θα εφευρεθεί ή θα γίνει γνωστός στο μέλλον. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει κάθε επέμβαση στο έργο προς το σκοπό να καταστεί αυτό κατάλληλο για εκμετάλλευση σύμφωνα με τη βούληση της Παραγωγού, όπως μετάφραση, υποτιτλισμός, μεταγλώττιση, περικοπή και χρήση αποσπασμάτων, ανάμειξη με άλλα έργα και νέες προσθήκες κοκ. Στην εκμετάλλευση αυτή εμπίπτει επίσης κάθε δικαίωμα του σεναρίου (μεταφοράς, διασκευής, προσαρμογής σε τηλεοπτική σειρά, ταινία, θεατρικό έργο, εκμεταλλεύσεις των έργων αυτών κοκ). Ενδεικτικά στην Παραγωγό εκχωρούν το δικαίωμα:
  -να εγγράφει, να αποθηκεύει και γενικά να αποτυπώνει με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε υλικό φορέα όλα τα άνω στοιχεία
  -να αναπαράγει, μεταδίδει, διαδίδει, μεταφέρει, παρουσιάζει το σύνολο του εγγεγραμμένου οπτικοακουστικού υλικού και αποσπάσματα αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε μέσο και σε οποιονδήποτε χρόνο αποφασίσει
  -να εκμεταλλεύεται εμπορικά το οπτικοακουστικό υλικό με όποιον τρόπο, σε όποιον χρόνο, σε όποιο τόπο και με όποιο μέσο αποφασίσει
  -να δημοσιεύει και γενικότερα να χρησιμοποιεί τις αποτυπώσεις της εικόνας και των λοιπών άνω στοιχείων τους για σκοπούς εμπορικούς, διαφημιστικούς κλπ.

 17. Κατανοούν και αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη ότι η Παραγωγός έχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου και των υλικών ή άυλων φορέων εγγραφής/αποθήκευσης αυτού κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς περιορισμούς και ότι οι ίδιοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα επί αυτών.

 18. Σε περίπτωση που αποκτηθεί από τη συμμετοχή τους δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, εκχωρούν στην Παραγωγό το σύνολο των εξουσιών αυτών, όπως προσδιορίζονται στο νόμο, χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλον περιορισμό και κατ’ αποκλειστικότητα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκχώρησης αυτών ολικά ή εν μέρει σε τρίτους.

 19. Εγγυώνται στην Παραγωγό ότι κάθε δικαίωμα, αξίωση κλπ που μεταβιβάζουν σε αυτήν είναι ελεύθερα από απαίτηση, δικαίωμα, βάρος, κατάσχεση, νομικό ή πραγματικό ελάττωμα

 20. Δεσμεύονται ότι δεν θα αποκαλύψουν σε κανέναν με κανένα τρόπο μη δημόσιες πληροφορίες που θα έρθουν σε γνώση τους για την εκπομπή και την Παραγωγό χωρίς έγγραφη συναίνεση αυτής, ενδεικτικά για τις συνθήκες παραγωγής, τους συμμετέχοντες, την εταιρεία κοκ, ούτε θα δημοσιοποιήσουν υλικό σχετικό με αυτήν (φωτογραφίες, ηχητικά κλπ).

 21.  Δεσμεύονται να μην αναφέρουν κατά τη συμμετοχή τους άμεσα ή έμμεσα όνομα προϊόντος, προσώπου, εταιρείας, διαδικτυακού τόπου και γενικα να μην κάνουν οποιουδήποτε είδους διαφήμιση.

 22. Αποδέχονται ότι οι όροι συμμετοχής μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε από την Παραγωγό χωρίς προειδοποίηση και ότι η συμμετοχή τους στην εκπομπή σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω.

bottom of page